Organi

Organi Inženirske akademije Slovenije so:

– skupščina,
– predsedstvo in
– izvršni odbor.

 

Skupščina

Skupščino IAS sestavljajo vsi redni in izredni člani IAS. Skupščina razpravlja in sklepa na zboru, ki se ga lahko udeležijo vsi člani IAS.

 

Predsedstvo

Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva so izvoljeni za triletni mandat.

 

Izvršni odbor (IO)

Izvršni odbor ima 9 članov in ga sestavljajo:
– trije člani predsedstva
– dva predstojnika razredov
– glavni tajnik
– trije drugi člani.

 

Druge člane izvršnega odbora izvoli skupščina z večino glasov navzočih rednih in izrednih članov. Kandidata za člana IO predlagata najmanj dva člana IAS. Mandat izvršnega odbora je tri leta.