Organizacija

IAS deluje v dveh razredih, znanstvenoraziskovalnem in razvojno-poslovnem razredu. Vsak razred ima predstojnika, ki ga izvoli razred z večino glasov vseh članov razreda.

Skupščina IAS je najvišji organ IAS. Skupščina izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva podpredsednika, praviloma po eden iz vsakega razreda. Voljeni so za tri leta. Poleg predsedstva skupščina za tri leta izvoli tudi tri člane izvršnega odbora. Po položaju so člani izvršnega odbora tudi glavni tajnik in oba predstojnika razredov. Inženirsko akademijo Slovenije vodi in predstavlja predsednik Inženirske akademije Slovenije.

Člani IAS so avtomatično člani skupščine. Vsi člani imajo pravico biti izvoljeni v odbore in komisije, ki se oblikujejo v IAS.

Poleg tega člani IAS sodelujejo v raznih vladnih in nevladnih organih in organizacijah ter v okviru mednarodnih združenj inženirskih akademij CAETS in Euro-CASE.