Predsedniki

Predsednika IAS izvoli skupščina IAS, ki je najvišji organ IAS. Predsednik je izvoljen za tri leta.
Predsedstvo sestavljata poleg predsednika še dva podpredsednika, ki sta izvoljena za 3 leta.