Cilji

Poglavitni cilji dela Inženirske akademije Slovenije so:
 • spodbujanje ustvarjanje vrhunskih tehniških znanj, ki so osnova za tehnološki napredek in skladen trajnostni razvoj;
 • uveljavljanje vloge in vpliva tehniške inteligence v družbi na sploh in pri obravnavanju gospodarskih vprašanj ter razvoja;
 • ocenjevanje in dajanje mnenj o stanju in razvoju tehniških ved in strok, raziskovanju in izobraževanju;
 • obravnavanje temeljnih vprašanj inovativnosti in organiziranosti gospodarstva z vidika tehnološkega razvoja;
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalne, tehnološke in inovacijske politike;
 • predlaganje ukrepov za dvig inovativnosti, za povečanje kakovosti raziskovalno-razvojnega dela in za pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov in inovacij v gospodarstvo;
 • sodelovanje pri pripravi politike in programov izobraževanja za tehniške in inženirske kadre na vseh ravneh izobraževanja;
 • razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih svojega delovanja;
 • spodbujanje razvoja in uveljavljanje slovenskega strokovnega izrazja na področju tehniških ved in strok;
 • izdajanje periodičnih in občasnih publikacij;
 • organiziranje in podpora organizaciji nacionalnih in mednarodnih posvetov, konferenc, okroglih miz in drugih srečanj s področja inženirskih in poslovnih ved ter strok;
 • podeljevanje letnih in občasnih priznanj za izjemne dosežke na področju inženirstva in poslovnih aktivnosti, ki spodbujajo uveljavljanje inženirskega dela;
 • druge naloge s ciljem pospeševanja učinkovitosti inženirskega dela in utrjevanja položaja inženirjev v družbi.

Za uresničevanje nalog IAS ustanavlja stalna in občasna telesa, v katere vključuje poleg svojih članov in članic tudi sodelavce in sodelavke s področij gospodarstva, raziskovalne in razvojne dejavnosti in vseh drugih področij, katerih dejavnost dopolnjuje osnovne naloge IAS.

IAS sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, ustanovami in podjetji.