Merila za izvolitev v IAS

V IAS so lahko izvoljeni vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje na osnovi svojih dosežkov s področja tehniških ved, tehnološkega razvoja, uvajanja novih tehnologij ter izdelkov in učinkovitega razvijanja industrijskih podjetij ter drugih poslovnih subjektov.

Za izvolitev za člana IAS so določeni naslednji minimalni pogoji:
– za izvolitev v znanstvenoraziskovalni razred je potreben doktorat znanosti iz tehniških ved, najmanj 15 let aktivnega raziskovalno-razvojnega dela, najmanj 20 objavljenih del, od česar polovico v kakovostnih znanstvenih in strokovnih revijah, ki izhajajo v tujini, najmanj deset citatov o znanstvenih in strokovnih objavah; samostojno knjižno delo, razen učbenika, je enakovredno 10 objavljenim delom v periodiki; mentorstvo doktorandom in magistrandom, ki so zaposlenih pri raziskovalnem in razvojnem delu v industriji in/ali imajo v industrijskih podjetjih pomembna vodstvena mesta, je enakovredno dvema objavljenima deloma in enemu citatu;
– za izvolitev v razvojno-poslovni razred je potrebna univerzitetna izobrazba ali izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje iz tehniških ali naravoslovnih ved, najmanj 5 objavljenih znanstvenih ali strokovnih del in najmanj 5 inovacij, vključenih v proizvodni program podjetij, ali razvoj in/ali vodenje izgradnje večje proizvodne naprave ali večjega gradbenega objekta ali univerzitetna izobrazba ali izobrazba pridobljena po študijskih programih druge stopnje, najmanj 10 let dela na vodilnih ali vodstvenih mestih v poslovno uspešnih podjetjih, ki imajo učinkovite raziskovalno razvojne oddelke ali službe in štipendirajo tudi študente tehniških fakultet.

Reference kandidatov z univerz in z javnih raziskovalnih zavodov se vrednoti polovično, če kandidat ni edini avtor.
Pri izvolitvi v razred raziskovalcev in znanstvenikov z javnih raziskovalnih zavodov in univerz imajo prednost kandidati, ki so bili najmanj dve leti člani Slovenskega akademijskega naravoslovno tehničnega društva (SATENA).

Komisija za oceno kandidatov za izvolitev v IAS predloži na podlagi ocene predloženih referenc kandidata v izvolitev v enega od razredov.

Kandidati za nove redne člane IAS praviloma izhajajo iz vrst izrednih članov IAS. Novi kandidati so lahko predlagani za neposredno izvolitev za rednega člana le, če imajo izjemne in pomembne delovne reference.

Volitve članov IAS so tajne.

Skupščina IAS lahko izvoli za častne člane IAS vrhunske strokovnjake, ki so s svojimi dosežki na področju tehniških ved, tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov izjemno obogatili inženirsko znanost, tehnologijo ali razvoj ali posebno prispevali k napredku in dvigu ugleda IAS v Republiki Sloveniji in v svetu.

Znanstveniki ali strokovnjaki, ki niso državljani Republike Slovenije, so lahko izvoljeni za dopisne člane IAS, če izpolnjujejo pogoje za rednega člana in imajo posebno pomembne zasluge za znanost, stroko ali gospodarski razvoj v Sloveniji.